Föreningens syfte

Föreningen Väderöarnas lotsutkik bildades den 3 mars 2006 då Fortifikationsverket (Statens Fastighetsverk) som tidigare ägt och förvaltat lotsutkiken, meddelat att deras avsikt nu var att riva utkiken.  I samband med att föreningen bildades fattades följande beslut:

  • att till fortifikationsverket framlägga skrivelse med begäran om att förvalta utkiken, samt i denna skrivelse närmare precisera de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för upprustning och långsiktigt bevarande.
  • att underrätta berörda myndigheter samt kommun och massmedia om föreningens bildande.
  • att tillsätta projektgrupp för att utreda finansiering av utkikens renovering.
  • att tillsätta projektgrupp för att informera lokala föreningar med syfte att väcka intresse för delaktighet och samarbete kring föreningsändamålet.

Ett pressmeddelande skickades också ut, se länk här!

Efter förhandlingar med Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk under våren 2006 fick föreningen ett 20-årigt hyreskontrakt för utkiken med löfte om förlängning och att föreningen därmed tar ansvar för upprustning och skötsel av byggnaden.

Byggnadsarbetet startade våren 2007 och pågick i 3 år.

Utkiken förvaltas av den ideella föreningen och hålls nu öppen för allmänheten större delen av sommaren samt en del helger under övriga delen av året. Föreningens medlemmar (värdar) ger besökande möjlighet att se byggnaden inifrån samt att informera om det månghundraåriga behovet för sjöfarten av lotsar, som en gång var anledning till att Väderöarna befolkades.

Den största insatsen är redan avklarad och den karaktäristiska betongkonstruktionen är renoverad. Träbyggnadernas stommar är till vissa delar utbytta enligt tidstypisk metod. Invändigt är det nu också återställt och en del inventarier har införskaffats, som hör till den tidsepok då lotsutkiken var aktiv. Det krävs fortfarande stora insatser för underhållet i det hårda väderklimat som råder. Här behövs pengar och arbetsinsatser av olika slag. Du kan först och främst bidra med att vara medlem men också med arbete samt donationer och sponsring.

Dessutom kan du som medlem, om du vill, arbeta som värd och bor då under tiden provisoriskt men i en helt fantastisk miljö.